Gå til innhold

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold

Forvaltning

Foto: Urbane Arktisk/Troms fylkeskommune

Forvaltning - en del av samfunnsutviklinga

Kolonne

Akvakulturforvaltning og vannforvaltning er av de viktigste områdene der fylkeskommunen har direkte forvaltningsmyndighet og koordinatoransvar tilknyttet næringsutvikling, der rollen som samfunnsutvikler sammenfaller med forvaltningsansvar.

Parallax bakgrunnsbilde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolonne

Akvakultur

Troms fylkeskommune har siden 2010 hatt forvaltningsansvar etter akvakulturloven.

Dette innebærer klarering av akvakulturanlegg (lokaliteter) og tilsagn til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret samt en rekke andre tillatelser og konsesjoner til andre arter. Til sammen er det gjort vedtak i over 400 saker.

Det ble for første gang tildelt økt kapasitet etter etablering av det såkalte Trafikklyssystemet i 2018, til sammen 5.918 tonn ny biomasse til selskaper i Troms.

Lenke

Ledende posisjon nasjonalt

Troms fylkeskommunen har inntatt en ledende posisjon nasjonalt innen både utvikling og planlegging i kystsonen, der gjennomsnittlig behandlingstid på akvakultursøknader er betydelig redusert.

På bakgrunn av sterkt økende saksmengde, og økt kompleksitet i sakene, ble det i 2018 tilsatt en ny rådgiver innen akvakulturforvaltning i fylkeskommunen. Økt kapasitet på forvaltningen har også gitt mulighet til økt fokus på utviklingstiltak, og på bistand og tilrettelegging i de kommunale kystsoneprosessene som foregår i fylket. Den økte kapasiteten har også gitt rom til hjelp og veiledning til kollegaer i Finnmark og til økt fokus på å oppsøke og bli kjent med næringen gjennom besøk og oppsøkende virksomhet.

Samordningsansvar

Fylkeskommunens ulike roller, som forvalter, koordinator, næringsutvikler og regional planmyndighet, sammen med muligheten for politisk påvirkning gir også et samordningsansvar. Dette har over tid gitt svært gode og relevante resultater innen næringsutvikling. Prosjektet Kystplan Troms er et eksempel på tiltak i Havbruksstrategi for Troms som over tid har generert gode resultater i form av økt verdiskapning spesielt i kystsamfunnene i Troms og for nasjonen i form av verdiskaping og eksportinntekter.

Økt havbruksforskning i nord

Troms fylkeskommunes engasjement innenfor klynger og innovasjonsinfrastruktur, med relevans for sjømat og havbruk, støtter også opp under fylkeskommunens utvidede rolle som samfunnsutvikler. I tråd med prioriteringene i Havbruksstrategien planlegges det økt havbruksforskning i nord, inklusive tilrettelegging for bedre kunnskapsgrunnlag for kystsoneplanlegging og forvaltning. Dette støtter også opp under behovene i kommunene knyttet til utviklingen i havbruksnæringen i årene som kommer.

Lenker

To kolonner

Lakseoppdrettsnæringen i Troms

Lakseoppdrettsnæringen i Troms består av 16 selskaper som drifter 109 matfiskkonsesjoner på til sammen 116 lokaliteter i 22 av fylkets 23 kystkommuner.

Produksjonen i Troms utgjør vel 190.000 tonn, vel 15% av nasjonal produksjon av laks og ørret. Verdiskapingen er betydelig og eksportverdien er sterkt økende.

I Troms produseres det om lag 10 tonn laks pr kvadratkilometer sjøareal, og potensialet for videre vekst i næringen er størst i Troms og Finnmark. Tilsvarende tall for Hordaland er 60 tonn.

To kolonner

Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid – FAKS

FAKS er et formelt samarbeid mellom de åtte fylkeskommunen, med mest oppdrett i sjø, fra Rogaland i sør til Finnmark i øst.

Samarbeidet er etablert for å utvikle, styrke og effektivisere fylkeskommunenes akvakulturforvaltning og legge til rette for kompetanseutveksling, samordning og likebehandling på tvers av fylkesgrensene. FAKS ble formalisert i 2015 og har månedlige koordineringsmøter, to årlige fagsamlinger og består av vel 25 fagpersoner innen akvakulturforvaltning, kystsoneplanarbeid og utviklingsarbeid.

Kvalitetssikring og oppfølging

Det er utarbeidet en «Kunnskapsbasen» for samordning og fra 2018 er det opprettet en ny database der all søknadsbehandling registreres og dokumenteres. Dette muliggjør kvalitetssikring og oppfølging der saksbehandlingstiden trekker ut i tid, og iverksette tiltak for å rette på slike forhold både hos fylkeskommunene og hos aktuelle sektormyndigheter. Flere faggrupper er etablert i FAKS, herunder landsdelsgrupper (nord-, midt- og sør-) og ulike temagrupper.

Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid FAKS Nasjonal Koordinator Jarle Magnar Bratbak-Pedersen. Foto Kine Moxness Sandnes.
Lenker

To kolonner

Marine arter/ fangstbasert akvakultur

Troms fylkeskommune (TFK) deltar i arbeidsgruppe i bedriftsklyngen Arena Torsk som er et nasjonalt nettverk for aktører som driver med levende lagring av marin fisk og skjæringspunktet mot akvakulturloven.

Her representerer TFK de tre nordnorske fylkeskommunene. Arbeidet er også koblet til Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid – FAKS.

Klyngen er et faglig tyngdepunkt innen levendelagring og fangstbasert akvakultur og har Arena-status. Den består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen. Fra Troms deltar blant annet Nergård, UIT- Norges Arktiske universitet, Nofima og Nofi. Klyngen driftes av Fiskeriparken Egga Utvikling med hovedsete i Vesterålen.

Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd bidrar med finansiering av arbeidet i 2018 og 2019.

I Troms ble det landet levende torsk på anlegg i Torsvåg, Senjahopen og i Bjarkøy, over 25 % av kvantumet i Nord- Norge i 2017. Sjøfisk AS sin virksomhet på Bjarkøy ble avviklet i 2018 noe som har redusert virksomheten betydelig.

I 2018 innvilget Troms fylkeskommune ny tillatelse til fangstbasert akvakultur til Nergård AS i Gryllefjord på 1000 tonn maksimalt tillatt biomasse. Troms fylkeskommune innvilget videre tillatelse til to nye sjøanlegg for levendelagring ved Sommarøy.

To kolonner

Kystsoneplanlegging i Troms

Kystplan Troms var et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kystkommunene i Troms om en helhetlig og samordnet planlegging av sjøområdene i Troms i perioden 2012 til 2015.

I løpet av perioden ble samtlige 23 kystsoneplaner i Troms revidert og vedtatt, hvorav 22 gjennom inter¬kommunalt plansamarbeid. Samlet sett bidro denne prosessen til en tilrettelegging av vel 40 nye akvakulturarealer i Troms, samt at nærmere 90 eksisterende arealer ble justert og utvidet.

Dette har ført til økt produksjon og lagt til rette for fortsatt vekst i havbruksnæringen i årene som kommer. En viktig bieffekt av prosjektet er at det har økt plankompetansen i kommunene og forenklet revisjoner av planene.

I 2018 har Troms fylkeskommune vært involvert i flere prosjekter og prosesser nasjonalt og regionalt i tilknytning til arealplanlegging i sjø. På regionalt nivå har fylkeskommunen bidratt med støtte til revisjonsprosessen for kystsoneplanene i Midt- og Sør-Troms. Det har også vært deltakelse og bidrag i møter i regi av Tromsøområdets regionråd og Balsfjord kommune for å få i gang revidering av kystsone¬planene for kommunene i regionrådet og det øvrige Nord-Troms.

Det er lagt inn ressurser i arbeidet til Geonorge og Norge digitalt med å tilrettelegge for bedre tilgang og økt bruk av marine og maritime geodata, gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og marint forum. Troms fylkeskommune har også deltatt i arbeidet med prosjektforslag på utvikling av marine grunnkart av kysten i regi av Statens kartverk på oppdrag av Kommunal- og moderniserings-departementet. I tillegg bidrar fylkeskommunen i departementets arbeid med å utvikle en veileder for arealplanlegging i sjø.

Troms fylkeskommune har også bidratt på nasjonale – og regionale konferanser og workshops i 2018 med erfaringsdeling knyttet til arealplanlegging i sjø.

Parallax bakgrunnsbilde

Bildeteksten

Kolonne

Vannforvaltning

Som vannregionmyndighet for Vannregion Troms har Troms fylkeskommune ansvar for å koordinere og gjennomføre oppfølging av Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2016-2021.

For å styrke den lokale medvirkningen og det lokale vannforvaltningsarbeidet generelt har Troms fylkeskommune finansiert to lokale vannområdekoordinatorstillinger for perioden 2017-2021. Vannområde¬koordinator bidrar til å styrke den lokale og kommunale medvirkningen i plan- og arbeidsprosesser og er sentralt for innhenting av ny kunnskap i vannområdene og for involvering av lokale frivillige interesseorganisasjoner, lag og foreninger i vannforvaltningsarbeidet.

Vannforvaltningsplan

Som del av revidering og oppdatering av Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 utarbeidet Troms fylkeskommune et utkast til et planprogram for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027 og hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027 (kunnskapsgrunnlag). Dokumentene ble behandlet av Troms fylkesting i februar 2019 og ble sendt på høring i april 2019. Disse dokumentene inngår i forberedelsene til neste planperiode og ny vannforvaltningsplan som skal vedtas og godkjennes før 01.01.2022.

Lenker

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold