Gå til innhold

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold

Samhandling

Troms fylkeskommune

Samhandling - en del av samfunnsutviklinga

Kolonne

Dersom en lykkes med å jobbe sammen mot et omforent mål, vil sannsynligheten for å lykkes øke. Med bakgrunn i dette legges det derfor stor vekt på å skape og utvikle arenaer der dette kan skje.

Nedenfor gis eksempler på arenaer fylkeskommunen på ulikt vis har bidratt til å utvikle, og hvorfor dette er viktig for fylket i et nærings- og samfunnsutviklingsperspektiv.

Disse møteplassene er på flere nivåer; internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Parallax bakgrunnsbilde

Foto: Alberto Grohovaz/Arctic Frontiers 2019.

Kolonne

Arctic Frontiers

Arctic Frontiers er en internasjonal arena for Arktiske spørsmål og samhandling mellom vitenskap, politikk og næring, og har over flere år vært en sentral plattform for fylkeskommunen i tydeliggjøring av nordområdepolitikken.

Arctic Frontiers gir fylkeskommunen mulighet til å løfte frem regionale og lokale utfordringer til et nasjonalt nivå for å oppnå gjennomslag for fremtidige løsninger. Konferansen står i særstilling med bred deltakelse fra politikere nasjonalt og internasjonalt, hvor nordområdene og Arktis er i fokus. Troms fylkeskommune bevilget i 2018 totalt 11,5 millioner kroner til å utvikle konferansen videre over en treårsperiode.

En samlet strategisk profilering

Flere av fylkeskommunens egne initierte tiltak, og finansiering av andres initiativ, videreutvikles gjennom Arctic Frontiers på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer. Ved anvendelse av Arctic Frontiers som en felles plattform vil en kunne opptre samlet og med strategisk profilering, for derved å styrke den regionale dimensjonen.

Regionalt bærekraftig næringsarbeid

Et annet område er den internasjonale politiske oppmerksomheten rundt vekst eller vern tilknyttet næringsutviklingen i nordområdet, et felt hvor det kan være kunnskapsmangler. Felles profilering av de mulighetene som finnes i arktiske områder, gjennom plattformen Arctic Frontiers, kan skape legitimitet for regionens næringsarbeid samtidig som bærekraftmålene ivaretas.

 

Senior Partnere hos Arctic Frontiers

To kolonner

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og ungdommens fylkesråds Ingeborg Gerdrum Foshaug åpnet Arctic Frontiers 2019:

Parallax bakgrunnsbilde

Foto: Linn Hustad

Kolonne

Tromskonferansen 2018

Tromskonferansen er en årlig arena for nettverksbygging og dialog mellom Troms fylkeskommune, kommunene og nære samarbeidspartnere i Troms.

Konferansen skal være en nettverks- og samarbeidsarena som skal innvolvere relevante partnere for å dele kunnskap, synliggjøre behov og muligheter. Konferansen ble arrangert i slutten av november og samlet i overkant av 120 deltagere over to dager.

Kompetansebehov- og utfordringer i Nord-Norge

Tema for Tromskonferansen 2018 var kompetansebehov- og utfordringer i Nord-Norge. Det ble blant annet presentert prosjekter og tiltak i Troms som stimulerer til samarbeid mellom bedrifter og utdanning, som forbereder studentene på arbeidslivet, og som synliggjør næringslivets behov.

Suksesshistorier = Næringsprisen

Noe av formålet med Tromskonferansen er å fremheve og dele suksesshistorier i fylket. I den forbindelse utdeles Næringsprisen under konferansen. Prisen går til en eller flere aktører i næringslivet som har utmerket seg eller tatt samfunnsansvar på viktige områder for næringsutvikling.

Vedlegg

Hele programmet for Tromskonferansen 2018

 

Bilder viser avslutningen av Tromskonferansen 2018. Fylkesrådene Sigrid og Roar og administrasjonen takker alle deltagere og foredragsholdere som bidro til to lærerike og spennende dager!

To kolonner

Næringsprisen 2018 tildelt Grovfjordmiljøet ved Grovfjord Mekaniske Verksted

Prisen er på kr 200.000, og begrunnelsen for tildelingen var arbeidet med bærekraftige løsninger innen skipsindustrien.

Grovfjord Mekaniske Verksted har utviklet verdens første batterielektriske oppdrettsbåt. Om båttypen nyttes på alle aktive lokaliteter i Norge vil det alene kunne redusere årlige utslipp av CO2 med omlag 50.000 tonn.

I tillegg har GMV investert store summer i å redusere eget ressursforbruk og løsninger for sortering og resirkulering av avfall, blant annet plast.

Klimautfordringene er vår tids største utfordring. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi har næringsmiljøer i vår egen region som innoverer og utvikler nye teknologiske løsninger som kan bidra til å redusere utslipp. Vi gratulerer Grovfjord Mekaniske Verksted og Grovfjordmiljøet med prisen.

Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd for kultur og næring

Bilde / Video

Video

Parallax bakgrunnsbilde

Startup Stock Photos

Kolonne

Næringsarena 2018

Næringsarena Troms er fylkeskommunens arena for de som arbeider med næringsutvikling primært i kommunene, i tillegg til fylkeskommunens samarbeidspartnere som næringshagene, regionråd, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Arenaen gjennomføres to ganger i året, og Troms fylkeskommune legger til rette for tett dialog med- og mellom næringsutviklere på lokalt og regionalt nivå. Arenaen vektlegger deling av kunnskap og kompetanse for å løfte lokale- og regionale utfordringer og muligheter.

Næringsarenaen våren 2018 omhandlet innovasjon i offentlig sektor. Høsten 2018 var temaet for næringsarenaen en workshop rundt «Næringsutviklerrollen i Troms». Dette skjedde i samarbeid med Distriktssenteret.

To kolonner

Agendaen for samlingene utarbeides i samarbeid med kommunene, for å sikre høy grad av involvering på aktuelle problemstillinger.

Vedlegg

 Program Næringsarena april 2018

  Program Næringsarena oktober 2018

Fra konferansesalen

Bilde / Video

Næringsarena april 2018 der en av hovedtemaene var innovasjon i offentlig sektor. På bildet er det representanter fra UiT, Forskningsrådet, NHO, Innovasjon Norge Arktis, Regionale forskningsfond Nord-Norge og Troms fylkeskommune.

Næringsarena april 2018 der en av hovedtemaene var innovasjon i offentlig sektor. På bildet er det representanter fra UiT, Forskningsrådet, NHO, Innovasjon Norge Arktis, Regionale forskningsfond Nord-Norge og Troms fylkeskommune.

Tidslinje

Tilbakemelding fra deltager

En veldig nyttig arena for oss som næringsarbeidere, både faglige oppdateringer, informasjon om satsninger i fylket, samt som møteplass mellom kollegaer.

Tilbakemelding fra deltager

Spennende og interessant dag. Formen med delingsarena/gruppearbeid var nyttig for oss, og gjerne noe som burde videreføres.

Tilbakemelding fra deltager

Lærerikt med workshops, og det vil fungere for flere temaer i fremtiden!

Parallax bakgrunnsbilde

Kolonne

Drivkraft

Drivkraft er en oppfølging av byregionprogrammet og Nord-Troms satsingen, og bygger på Strategi for næringsutvikling i Troms (SNU). Drivkraft er et program som fokuserer på samarbeid og samhandling for næringsutvikling i fylket med basis i identifiserte utfordringer og strategier.

Gjennom det nasjonale byregionprogrammet ble det gjennomført prosjekter for samhandling og næringsutvikling. Nord-Troms satsingen gikk parallelt og var likt orientert. Det er gjennomført analyser for å identifisere felles utfordringer i alle regionene i Troms som blant annet har ledet til regionale strategiske næringsplaner og felles tematiserte kommunestyre- og formannskapsmøter.

Troms fylkeskommune satte i 2018 av midler til strategisk næringsrettet kommunesamarbeid for å følge opp Drivkraft. Alle fylkets fire regioner har fått innvilget prosjektstøtte for toårige samarbeidsprosjekter.

Fokus for prosjektet

I Tromsøregionen er attraktivitet, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport samt areal fokus for prosjektet. I Harstad-regionen er temaene kompetanse og nytenking, entreprenørskap, trender og framtidsforskning, infrastruktur og unge. Samhandlingen i Midt-Troms er rettet mot reiseliv, sjømat, forsvar samt kompetanse, omdømme og rekruttering (unge). Nord-Troms konsentrerer samhandlingen om kompetanse, ungdom, kvenkultur og grensesamarbeid. Kommunene Storfjord og Lyngen samarbeider både mot Nord-Troms og mot Tromsøregionen.

 Nyhetssak på Tromsfylke.no (06.02.2019)

Kolonne

Andre eksempler på møteplasser

To kolonner

Arktisk klyngeforum

Troms fylkeskommune inngår i et samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Finnmark fylkeskommune og Forskningsrådets regionkontorer i Troms og Finnmark for å utvikle klyngeverktøy og flere prosjekter inn i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, NIC.

Satsingen har kommet til som et resultat av oppnådd effekt på de suksessrike klyngene i landsdelen. Med et formål om å videreutvikle disse samt løfte opp og frem andre modne initiativ for å nytte samme verktøy for å nå nye mål.

Arktisk klyngeforum består av:
Workshop Klyngeforum Arktis juni 2018

To kolonner

Fagspesifikke arenaer

Troms fylkeskommune deltar på og er med på å utvikle og organisere lokal og regional deltakelse, på flere fagspesifikke møtearenaer.

De tre nordligste fylkene har en flerårig innsats mot olje- og gassektoren som har resultert i en felles nordnorsk satsing på messen ONS i Stavanger.

Andre eksempler på fagspesifikke samarbeid på lokalt og regionalt nivå er messene Nor-Fishing og Aqua Nor. I tillegg gjennomføres det konferanser og seminar innen havbruksnæringen og Faks-samarbeidet, både mot sektormyndigheter og næringsaktørene, og tilsvarende innen vannforvaltningen rettet mot sektormyndighetene.

I regi av prosjekter og satsinger utvikles møtearenaer og konferanser, eksempelvis innen så vel reiseliv som kulturnæringer. Troms fylkeskommune bidrar her både i form av finansiering og utforming av innhold.

Det regionale utviklingsarbeidet har også bidratt til og støttet opp om flere lokale samarbeidsarenaer i fylket som Nord-Troms konferansen, Dyrøyseminaret og Re:tenk. Konferansene er viktige møteplasser for å drøfte lokale- og regionale utfordringer og muligheter.

Lenker
Troms-standen med sine vel 20 utstillere, bedrifter, organisasjoner og kommuner var en av de best besøkte på fiskerimessa Nor-Fishing 2018 i Trondheim.

 

Fra Sjømat Norge havbruk nord sin årssamling i Tromsø på nyåret 2019: Norge eksporterte sjømat for 99 milliarder kr i 2018, tilsammen 2,7 millioner tonn, til 146 land, noe som tilsvarer 37 millioner måltider hver eneste dag. På alle områder ble det satt ny rekord ifølge Norges sjømatråd.

To kolonner

Arktisk horisont

Troms fylkeskommune jobber gjennom Arktisk Horisont, Troms sitt EU nettverk, for å stimulere til økt deltakelse og økt suksessrate for regionens aktører i EU-programmet Horisont 2020.

Arktisk Horisont fungerer som en møteplass for å dele og videreutvikle kunnskap og muligheter mot EUs Horisont 2020, særlig innenfor bionæringene og rom/jord.

Nettverket har spesielt fokus på mobilisering av bedrifter, FoU-miljø og offentlig sektor.

Lenker

 

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold