Gå til innhold

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold

Tall

Næringsrettede utviklingsmidler og tildelinger

Kolonne

Troms fylkeskommune (TFK) har flere oppdragsgivere som bidrar med tilrettelegging for regional næringsutvikling i Troms. Total bevilgning til formålet var 222,4 millioner kroner i 2018.

Den statlige andelen utgjør 137,7 millioner kroner, omlag 62 % av totalt tilgjengelige midler. De resterende 38 % utgjør fylkeskommunens egne næringsrettede utviklingsmidler, totalt 84,7 millioner kroner i 2018.

Parallax bakgrunnsbilde

Kolonne

Oppdragsgivere for de statlige virkemidlene har vært:

 • Kommunal- og moderniserings departementet (KMD)
 • Kunnskapsdepartementet (KD)
 • Landbruk- og matdepartementet (LMD)
 • Norges Forskningsråd (NFR)
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Miljødirektoratet (Mdir)
 • Statskog SF

Nasjonale og regionale mål

I 2018 fikk Troms fylkeskommune tildelt ei ramme på totalt 89,08 millioner kroner fra statsbudsjett under KMDs programkategori 13.50 Distrikts – og regionalpolitikk (13.50 midler). Fylkeskommunen skal gjennom forvaltning av midlene være med å bidra til å nå de nasjonale målsetningene for distrikts – og regionalpolitikken som er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner. I tillegg skal midlene også bidra til å nå regionale mål for regional næringsutvikling, tilpasset regionale forutsetninger.

Stor bredde

 • Bevilgning fra KD til Regionale forskningsfond Nord-Norge, RFF NORD  (35,5 mnok) og fra NFR til Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, VIT Troms (2,6 mnok) skal blant annet mobilisere til økt FoU-innsats i regionen.
 • Tildeling fra LMD (0,672 mnok) skal styrke rekruttering og kompetanseheving i landbruket regionalt og er en del av Jordbruksavtalen.
 • En samarbeidsavtale med Statskog (1,0 mnok) skal bidra til næringsutvikling og økt folkehelse i kommuner i Troms der Statskog er stor grunneier.
 • NKom (6,7 mnok) er ei ordning hvor kommunene kan søke støtte til bredbåndsutbygging og midlene fra Mdir. (2,5 mnok) skal bidra til helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften.

Fylkeskommunes egne utviklingsmidler

I 2018 var bevilgningen til de fylkeskommunale næringsrettede utviklingsmidlene omlag 26,4 millioner kroner, ei ramme som ble bevilget over  fylkeskommunens eget budsjett, (jf.fylkestingsak 0106/17). Disse midlene gir fylkeskommunen et handlingsrom for regional prioritering av tiltak som faller utenfor retningslinjer for bruk av øvrige statlige midler, men innenfor EØS – regelverket.

Prioriterte satsingsområder

Høsten 2018 ble det overført 58,3 millioner kroner fra det statlige Havbruksfondet til fylkeskommunen. I juniting samme år ble det i sak 57/18 vedtatt at midlene fra fondet skulle overføres til Fylkeskommunalt Regionalt nærings- og utviklingsfond (FRNU) og at det skulle utarbeides og vedtas et program for prioriterte satsingsområder. Disse prioriteringene ble vedtatt i fylkesrådet i november i sak 245/18. Iverksettelse av vedtatte satsinger gjøres i 2019.

Totalt for 2018 utgjorde de fylkeskommunale næringsrettede utviklingsmidlene 84,7 millioner kroner.

Vedlegg

Vedtak 57/18 fra 12.06.18

Vedtak 245/18 fra 06.11.18

To kolonner

Programkategori 13.50 – bevilgning over tid og delegering

Over tid så er det virkemidler over programkategori 13.50 fra KMD som har utgjort den største årlige andelen av statlige utviklingsmidler.

Årlig delegerer fylkeskommunen deler av denne bevilgningen videre til Innovasjon Norge Arktis og til kommunale næringsfond som kommunene i Troms forvalter.

Lenker

Figuren viser den årlige fordelingen av 13.50 bevilgningen (sort) i perioden 2015-2018 mellom fylkeskommunen (grønt), Innovasjon Norge Arktis (blått) og kommunene i Troms (rød). I den andelen som fylkeskommunen forvalter (grønt) inngår årlige tildelinger til Interreg (7,5 mnok).

Parallax bakgrunnsbilde

Kolonne

Innvilgelser

Totalt innvilget fylkeskommunen i 20181 omlag 152,4 millioner kroner til næringsrettede utviklingsprosjekter i Troms.

¹ Tildelinger over Regionale Forskningsfond Nord-Norge, VIT – Troms og Interreg inngår ikke i oversikt over tildelinger for 2018.

I dette beløpet inngår delegerte rammer på til sammen 45,7 millioner kroner som fordeler seg på oppdrag til Innovasjon Norge Arktis (39,8 mnok), kommunale næringsfond (4,2 mnok) og samfinansiering Interreg (1,5 mnok). I tillegg ga innbetalte avdrag på lån mulighet til å innvilge nye lån i 2018 (2,5 mnok) og det ble gjennomført et aksjekjøp (2,7 mnok).

Resterende tildelinger på 101,5 millioner kroner har vært med å finansiere 103 ulike utviklingsprosjekter i Troms i 2018. 71 % av denne tildelingen fordeler seg på fire mottakere; kommunene i Troms, NordNorsk Reiseliv, Arctic Frontiers og Havbruksstasjonen i Tromsø. Og de resterende 29 % fordeler seg på 59 tildelinger til ulike prosjekter i Troms.

De totale tildelninger på 152,4 mnok består av:
 • Delegerte bevilgninger: 45,7 mnok
 • Lån og aksjekjøp: 5,2 mnok
 • 103 tildelinger: 101,5 mnok

De 103 tildelingene består igjen av:

Fire mottakere som ble tildelt tilsammen 71,9 mnok (71 %):

 1. Kommuner/regionråd, 38 tildelinger på tilsammen 33,5 mnok
 2. NordNorsk Reiseliv, 13,3 mnok
 3. Arctic Frontiers, 11,6 mnok
 4. Havbruksstasjonen, 13,5 mnok

og 59 tildelinger som fordeler de resterende 29,7 mnok (29 %)

Kolonne

Fordeling på de fire fokusområdene

Hensyntatt delegerte bevilgninger og lån/aksjekjøp så er det totalt 101,5 millioner kroner som er innvilget innenfor Strategi for næringsutviklings (SNU) sine fire fokusområder.

Tildelinger til prosjekter innenfor fokusområdene Opplevelsesøkonomi og Stedbunden verdiskaping utgjør 65% prosent av tildelingene, og resterende 35% fordeles mellom Sirkulær økonomi og Nærings-og innovasjonsmiljø.

Oversikten under viser fordeling av tildelinger på 101,5 millioner kroner på SNUs fire fokusområder, i tillegg til de største tildelingene under hver område:

Tidslinje

Opplevelsesøkonomi 33,7 millioner kroner (33%)

De største tildelingene er til NordNorsk Reiseliv (13,3 mnok), Reistadløpet (4,7 mnok) og FilmCamp (2,8 mnok).

Stedbunden verdiskaping 32,2 millioner kroner (32%)

Tre omstillingskommuner (9,0 mnok) og bredbåndsprosjekter (9,3 mnok) fordelt på fire kommuner.

Nærings - og innovasjonsmiljø 21,4 millioner kroner (21%)

Den største tildelingen er til Arctic Frontiers (11,5 mnok).

Sirkulær økonomi 14,2 millioner kroner (14%)

Den største tildelingen er til Havbruksstasjonens RAS-prosjekt (13,5 mnok).

Kolonne

Regionsvis fordeling

Figuren viser regionvis fordeling av den totale tildelingen på 33,5 millioner kroner der kommuner/regionråd er prosjekteiere.

Tildelinger til kommunale næringsfond inngår ikke i denne oversikten, da den er en delegert bevilgning.

Type prosjekter

Eksempler på utviklingsprosjekter i kommune som har fått tildeling i 2018 er:

 • Omstilling
 • Næringsrettet infrastruktur
 • Bredbåndsutbygging
 • Drivkraft-prosjekter
 • Bærekraftig reiseliv

Prosjektenes varighet

Utviklingsprosjektene som ble innvilget i 2018 har en varighet fra 1-3 år. Med unntak av noen prosjekter som gjennomføres over en periode på 3-5 år.

Tilskuddsmidler tilbakeføres fra de prosjektene som ikke blir gjennomført/kansellert eller som gjennomføres i redusert omfang. Disse midlene gjøres tilgjengelig for tildeling til nye utviklingsprosjekter.

Kunnskapsprosjekter

I prosjektporteføljen av utviklingsprosjekter som ikke er avslutta ved utgangen av 2018 utgjør et utvalg på 35 prosjekter, som gjennomføres av UiT Norges arktiske universitet og andre kunnskapsinstitusjoner, omlag 106 millioner kroner i tildelt prosjektfinansiering fra fylkeskommunen. Disse prosjektene ble igangsatt i perioden 2014-2017 og avsluttes i løpet av 2019-2021. Dette er prosjekter som forventes å gi resultater i form av ny kunnskap.

Kolonne

Tilsagnsliste 2018

Tilsagnslisten viser 2018-tildelingen på 152,4 millioner kroner fordelt på prosjekteier, prosjektnavn og tilsagnsbeløp.

Vedlegg

Tilsagnsliste 2018 Troms fylkeskommune

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold