Gå til innhold
Arbeidsmetodikk: Styringshjulet

Arbeidsmetodikk: Styringshjulet

Kolonne

Vår arbeidsmetode – styringshjulet, sikrer samordning, koordinering og rullering av eksisterende strategier, samt utarbeidelsen av nye handlingsplaner og øvrige tiltak.

Prosess og metodikk

Styringshjulet beskriver prosessen og metodikken fra en ide lanseres til det eventuelt blir en handlingsplan som på sikt evalueres.

Styringshjulet tilfører en felles mal for gjennomgang og oppfølging av initiativene. Prosessen i styringshjulet omfatter ni mulige ledd, som gir tre mulige utfall.

Kolonne

De 9 leddene i styringshjulet ↓

Tidslinje

1. Problemstilling/Utfordring

Innenfor politikk, næring, bransjer, sektorer eller forvaltning kan det oppstå en idè, en utfordring, et identifisert fortrinn eller et mulighetsrom.

Dette kan være løftet frem til fylkeskommunen eksternt fra partnere, politisk, eller administrativt.

2. Kortvarig innsats

Kortvarig innsats har til felles at de har kort utviklingsløp og er et umiddelbart svar på en problemstilling. Kortvarig innsats har et klart start- og sluttidspunkt innenfor en kort tidshorisont og kan måles eller evalueres i etterkant.

Eksempel på slike kortvarig innsats kan være:

  • Innhenting av kunnskapsgrunnlag (internt eller eksternt) med kunnskapsbaserte tiltak
  • Støtte ny eller eksisterende arenaer
  • Støtte nye eller eksisterende prosjekt
  • Lobbyering
  • Nytt internt eller eksternt prosjekt
  • Utlysning av rammer som kan forankres i et eller flere av SNU sine fokusområder
  • Erfaringskonferanser underveis,
  • Tematiske workshops
3. Kunnskapsgrunnlag

Dersom en kommer frem til at kortvarig innsats ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme problemstillingen bør det innhentes et kunnskapsgrunnlag, eller et mer utfyllende kunnskapsgrunnlag om det allerede er gjort.

Kunnskapsgrunnlaget skal være innrettet til å gi svar på hvorvidt en skal lage en handlingsplan.

4. Handlingsplan

Styringshjulet skal forenkle arbeidet med å lage, samordne, koordinere og rullere handlingsplaner for framtiden. Dette er også en operasjonalisering, som skal sikre gjennomføring av tiltak og avklare relevans av aktuelle problemstillinger.

Styringshjulet vil gjøre det besparende og forutsigbart å lage fremtidige handlingsplaner. Det skal sikre at det ikke utarbeides handlingsplaner på felt som ikke har tilstrekkelig relevans i forhold til prioritert strategisk retning.

Handlingsplanen skal forankres i relevante fokusområder og målområder. En slik metodikk sikrer en sektorovergripende bredde, skaper koblinger og potensielle synergier.

5. Vedtak

Når handlingsplanen er laget skal den forankres og vedtas i organisasjonen, samt formidles og forankres med aktuelle partnere, dette gjelder også for kortvarig innsats.

Det vil være ulike beslutningsnivå avhengig av aktivitet.

6. Gjennomføring

Gjennomføring av handlingsplan skjer på ulike nivå; involvering, kontroll og oppfølging, samt utviklingsarena. Den sistnevnte er en mobilisering som skal bidra til at det skjer en kobling mellom ulike initiativ for å fremme samarbeid på områder som styrker partene og fremmer den regionale utviklingen i tråd med gjeldende planverk, samfunnsdrivere, aktuelle partnere, fokus- og målområder.

Gjennomføring av kortvarig innsats vil ha et kortere utviklingsforløp.

7. Evaluering

Etter gjennomført handlingsplan, og eventuell kortvarig innsats, vurderes aktiviteter og tiltak opp mot graden av måloppnåelse. I tillegg vurderes oppnådde resultater og effekter.

På bakgrunn av dette konkluderes det om veien videre.

8. Læring

Etter gjennomført handlingsplan, eventuelt kortvarig innsats og evaluering skal det også fokuseres på læring av prosessen, herunder kompetanseutvikling, utvikling av konsepter, samt styrking av kommunikasjon.

9. Rullering av målområde

Målområdene er viktige for å prioritere retning og innsats for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Målområdene henger tett sammen med fokusområdene og de definerte samfunnsdriverne.

Fokusområdene har et lengre perspektiv som sammenfaller med fylkesplanen, det samme er tilfellet med de definerte samfunnsdriverne, mens målområdene rulleres i forhold til skiftende omgivelser og justerer dermed retning og prioritering.

I et samfunn og næringsliv i endring vil en hele tiden måtte forholde seg til nye trender og utfordringer. Ivaretakelse av rollen som samfunnsutvikler innebærer å fange opp trender fra omgivelser og arenaer.  Styringshjulet er verktøyet som skal bearbeide problemstillingen for å avklare om det er tilstrekkelig grunnlag for å tilpasse dette til et anvendbart målområde. Anvendelse av styringshjulet på målområder er for å sikre dynamikk og fleksibilitet i prioriteringene. Dette betyr at målområder rulleres, der noen avsluttes og nye kan komme til.

For at et signal fra omgivelsen skal resultere i et målområde må innspillet vurderes opp mot hovedpunkter i styringshjulet.

Kolonne

Styringshjulets tre mulige utfall