Gå til innhold

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold

Muligheter

Foto: Troms fylkeskommune

Mulighetenes Troms

Kolonne

Å utvikle bærekraftige lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv står sentralt i det regionale næringsarbeidet til Troms fylkeskommune.

Gjennom ulike samarbeidsarenaer utøver fylkeskommunen en nettverksrolle i form av mobilisering av næringsliv og samfunnet forøvrig. Klynger, kompetansesenter og utviklings- og arrangementsarenaer er eksempler på arenaer hvor forskjellige partnerskapsmodeller og forpliktelser sikres og skapes. I løpet av 2018 har vi styrket vårt samarbeid med næringslivet og kunnskaps- og kompetansemiljø i hele fylket.

OECD-studien

I OECD-studien: Northern Sparsley Populated Areas, presenteres Nord-Norge slik vi ser ut utenfra. Studien anerkjenner mange av de samme behovene for politiske og økonomiske insentiver for regional utvikling som målbæres fra regionalt og lokalt nivå. Studien underbygger nødvendigheten av regionale støtteordninger som for eksempel; tiltakssonen, differensiert arbeidsgiveravgift og regionale utviklingsmidler – støtteordninger som tilrettelegger for næringsutvikling og sikrer landsdelen nødvendig kompetanse og arbeidskraft. Studien argumenterer for en stedsbasert politikk, der regionalt nivå har en viktig samfunnsutviklerrolle, og der et nært samarbeid mellom regionalt nivå og nasjonale myndigheter er viktig for å sikre vekst, arbeidskraft og gode tjenestetilbud i landsdelen.

Nordområdeprogrammet

Rapporten har vært et viktig kunnskapsgrunnlag for Troms fylkeskommunes Nordområdeprogram, hvor blant annet Arktiske muligheter innen næringsutvikling står i fokus.  Målsetningen med programmet er å utvikle større regionale, strategiske utviklingstiltak av nasjonal og internasjonal betydning.

Året 2018 oppsummert

Denne årsrapporten viser bredden og omfanget av det næringsrettede utviklingsarbeidet til Troms fylkeskommune i 2018. Samfunnsutviklerrollen har stått sentralt i bruken av virkemidler, tiltak og prosesser som har vært gjennomført. Målsettingen har vært å sette strategisk retning, mobilisere og samordne ulike næringsaktører. Rapporten har som formål og vise noen av resultatene fra dette arbeidet, samt peke på prosesser og tiltak som vil kunne gi resultater også i fremtiden.

God lesning!

 

Tromsø, mai 2019

Sigrid Ina Simonsen
Fylkesråd for kultur og næring

Parallax bakgrunnsbilde

Segla på Senja Foto: Ragnvald Storvoll

Regional næringsutvikling i Troms 2018 / Innhold